Od dnia 06.02.2023 r. strona jest nieaktualizowana, zapraszam na nową stronę kswp.org.pl

Usługa szkoleniowa

25 lat pracy – takim doświadczeniem wspieramy Państwa oferując kursy i szkolenia organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Modyfikujemy i dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb Klientów. Proponujemy szkolenia dla wszystkich. Tak – dla wszystkich. Dla planujących rozwój - przedsiębiorców, dla poszukujących pracy bezrobotnych, dla seniorów szukających nowych wyzwań, dla placówek oświatowych i służby zdrowia a także organizacji samorządowych pragnących wzmacniać potencjał kadrowy.

Zarządzanie, rozwój działalności i kreowanie wizerunku to nasza specjalność. Proponujemy szkolenia otwarte – realizowane w formie kursów, treningów, warsztatów, na które może zapisać się każdy oraz zamknięte – dedykowane konkretnej firmie, obejmujące wybraną grupę osób.

Zachęcamy Państwa do doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji, także w zakresie posługiwania się językami obcymi.

Nie znalazłeś w ofercie szkolenia, które Cię interesuje? Zorganizujemy je specjalnie
dla Ciebie!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 ISZKOLENIA BEZPŁATNE

Dedykowane uczestnikom realizowanych projektów – szczegóły zakładka projekty

Szczegółowe informacje 41 260 46 60 lub 41 260 46 43

 

 1. Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności
 2. Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami do 1 kv
 3. Prawo jazdy kat. C
 4. Cukiernik
 5. Curving
 6. Monter pomp ciepła, upoważnienia elektryczne do 1kv
 7. Kurs kadrowo/ księgowy
 8. Kurs masażu klasycznego
 9. Prawo jazdy kat. B
 10. Obsługa agregatów
 11. Robotyka dla uczniów
 12. Matematyka w świecie myślenia
 13. Zajęcia z logicznego myślenia
 14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii / fizyki / biologii / matematyki / j. angielskiego
 15. Programowanie
 16. Warsztaty logopedyczne
 17. Kurs komputerowy
 18. Warsztaty „Pozytywna dyscyplina”
 19. Warsztaty „Metoda dobrego startu”

 

II.  KURSY REALIZOWANE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Szczegółowe informacje 41 260 46 62 lub 41 260 46 60

Oferta obejmuje zarówno organizację kursów jak i przygotowanie wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem wsparcia jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

-  Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

-   Kształceniem ustawicznym mogą być objęci pracownicy – bez względu na jaki okres są zatrudnieni oraz bez względu na wymiar czasu pracy.

-   Pracodawca – jako osoba pracująca może korzystać z wsparcia na takich samych zasadach jak pracownicy.

Środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników
w wysokości:

-        80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

-        100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS można przeznaczyć na:

-        doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,

-        kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,

-        badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

-        ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

III. SZKOLENIA W RAMACH PAKIETU USŁUG PROINNOWACYJNYCH

 

Szczegółowe informacje 41 260 46 62-63

2.1    Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

-        Prace badawcze czy rozwojowe

-        Kryteria działalności badawczo-rozwojowej

-        Sposób dokumentowania wyników prac B+R

-        Zewnętrzne źródła finansowania działalności badawczo-rozwojowej

-        Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

2.2    Wdrażanie nowych rozwiązań procesowych, wprowadzanie innowacji produktowych

-        Definicja innowacyjności i dokumenty ją potwierdzające

-        Analiza potrzeb

-        Transfer technologii (nabycie patentów, know how, koszty nieopatentowanej wiedzy technicznej zakup licencji)

-        Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (samodzielna realizacja prac badawczo-rozwojowych, zakup gotowych wyników B+R, zlecenie/współpraca z jednostkami zewnętrznymi)

-        Szacowanie przychodów i kosztów

2.3    Rachunkowość i sprawozdawczość działalności badawczo-rozwojowej

-        Ujęcie księgowe prac badawczych i rozwojowych

-        Rozliczanie kosztów prac rozwojowych

-        Zaliczenie kosztów prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych

-        Kapitalizacja prac rozwojowych (kryteria, moment rozpoczęcia i zakończenia kapitalizacji)

-        Wycena, utrata wartości prac rozwojowych

-        Plan prac badawczo-rozwojowych

-        Ewidencjonowanie kosztów prowadzonych prac rozwojowych

-        PNT-01 - Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)

-        Zgłoszenia patentowe

-        Raport z przeprowadzonych prac B+R

2.4    Ochrona własności intelektualnej (prawa autorskie) i przemysłowej (ochrona: wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych)

-        Prawa autorskie

-        Ochrona wynalazków

-        Ochrona wzorów przemysłowych

-        Ochrona wzorów użytkowych

-        Ochrona znaków towarowych

2.5    Zarządzanie pracami badawczo-rozwojowymi

-        Zarządzanie innowacją

-        Współpraca przy wdrażaniu innowacji

-        Źródła finansowania

-        Modele pozyskiwania kapitału do tworzenia innowacji

-        Business Case - koszty i korzyści

IV.   SZKOLENIA ZAWODOWE

 1. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym + uprawnienia UDT
 2. Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 kV + uprawnienia SEP
 3. Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym- uprawnienia ADR  (kurs podstawowy+ cysterny)
 4. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG
 5. Spawanie metodą TIG 141-1
 6. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

V.  KURSY DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

 1. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- część I
 2. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- część II

VI.  KURSY KOMPUTEROWE

 1. Podstawy obsługi komputera i Internetu
 2. Podstawy obsługi komputera i Internetu dla seniorów
 3. Analiza i prezentacja danych – EXCEL, POWERPOINT  (kurs podstawowy)
 4. Analiza i prezentacja danych – EXCEL, POWERPOINT  (kurs średniozaawansowany)

VII. SZKOLENIA BRANŻOWE DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, jako potencjalna forma współpracy w celu doskonalenia metod kształcenia uczniów aby lepiej spełniali oczekiwania Pracodawców

Propozycja elementów programowych szkolenia branżowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (40h)

 1. Oprowadzenie po instytucji / dziale / stanowisku.
 2. Struktura placówki.
 3. Przedstawienie działalności firmy, możliwość rozmowy z pracownikami
 4. Zapoznanie z technologiami, urządzeniami, narzędziami i innym sprzętem technicznym stosowanym
  w firmie.
 5. Specyfika pracy w rzeczywistych warunkach w branży związanej z nauczanym zawodem,
 6. Doskonalenie praktycznych umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej,
 7. Obserwacja procesów technologicznych na każdym etapie inwestycji i czynny udział w przebiegu inwestycji.
 8. Opis wiedzy potrzebnej na stanowiskach branżowych – perspektywa zatrudnienia absolwentów. Przedstawienie potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów szkół na regionalnym lub lokalnym rynku pracy;
 9. Panel dyskusyjny możliwość zadawania pytań, w tym omówienie: możliwości  posługiwania się nowoczesną technologią kształcenia w procesie kształcenia i edukacji czy propozycji zmian w metodach nauczania w danej branży

VIII. INFORMACJE NA TEMAT SPECJALNEJ OFERTY DLA SENIORÓW/UDZIELANYCH ULG, USŁUG,  BĄDŹ UPRAWNIEŃ

50% zniżki na szkolenia z doskonalenia umiejętności komputerowych dla osób 60+

- Korzystanie z poczty elektronicznej (e-mail) / szukanie informacji na stronach internetowych;

- Dostęp do aplikacji urzędowych (np. ePUAP, ZUSPue, bank itp.),

- Korzystanie z mediów społecznościowych (Skype, YouTube, Facebook itp.),

- Bezpieczne zakupy przez Internet / rezerwacja internetowa (np. rezerwowanie pokoju w hotelu);

- Dostęp do kursów on-line

IX. SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH GIEŁDY USŁUG FINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZOWJOWYCH

Nie znalazłeś w ofercie KSWP szkolenia dla Siebie lub Twoich pracowników. Nic straconego KSWP wychodząc na przeciw oczekiwaniom klienta realizuje szkolenia dedykowane. Możesz zamówić szkolenie dostosowane do sprecyzowanych potrzeb Twojej firmy lub pracowników. Nie wiesz jak określić, jakie szkolenie wzmocni kapitał ludzki? Nasza współpraca może rozpocząć się od profesjonalnie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych i wspólnego przygotowania programu. Dzięki temu przygotowany program i treści kształcenia są "szyte na miarę" Państwa wymagań i oczekiwań. Chcesz skorzystać i nie przepłacić? Specjaliści KSWP doradzą jak uzyskać dofinansowanie lub refundację na kursy, szkolenia a nawet studia – zadzwoń 41 260 46 66

Cennik – ustalany indywidualnie w zależności od ilości uczestników, dodatkowych wymagań związanych z reżimem sanitarnym oraz  formy organizacji (stacjonarnie / on-line ) i miejsca realizacji usługi edukacyjnej (sala KSWP / w siedzibie Zamawiającego / inna).

 

 

Zapewniamy:

Doświadczenie -  25-letnie w realizacji usług edukacyjnych

Specjalistów – trenerzy doświadczeni praktycy

Jakość – realizacja usług w oparciu o wdrożony Certyfikat Jakości ISO, posiadany wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Bazy Usług Rozwojowych

Międzynarodowe standardy uczenia – wdrożone w ramach Edukacji Dorosłych (dotyczące organizacji szkoleń, doboru grup, narzędzi, materiałów dydaktycznych czy dedykowanych OzN, 50+)

Efektywne metody szkolenia (Wykład on- line, Prezentacja, Ćwiczenia, Dyskusja na forum, Wykład interaktywny, Case study i inne).

Dostępność dla Osób z Niepełnosprawnością (cyfrowa, architektoniczna, mechanizmy racjonalnych usprawnień)

Materiały szkoleniowe – opracowywane w oparciu o zasady zrównoważonego rozwój / Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

Dyspozycyjność i doradztwo (w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych, możliwości pozyskania dofinansowania na kursy, programu, miejsca egzaminu, harmonogramu)

Dokumentacje szkolenia (bezpieczeństwo, ewaluacja i archiwizacja)

Dodatkowe wsparcie po szkoleniu (możliwość konsultacji, rekomendacje dalszego planu rozwoju)

Referencje - opinie klientów korzystających z naszych usług, w tym rekomendacje z PUP oraz realizowanych szkoleń finansowanych z KFS

 

Zachęcamy do kontaktów bezpośrednich z naszymi Specjalistami, którzy chętnie udzielą
Państwu wyczerpujących informacji o proponowanych usługach szkoleniowych.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Wybór dostawcy środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach...

06.02.2023

realizowanych projektów unijnych Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych wybrano firmę:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce