Od dnia 06.02.2023 r. strona jest nieaktualizowana, zapraszam na nową stronę kswp.org.pl

Jak chronimy twoje dane

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058,  NIP: 6581220917, REGON: 290592085, telefon: 41 375 14 55, zwane dalej „KSWP”.

2. W KSWP powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Stanislawa Staszica 2A, 26-200 Końskie, adres e-mail: iod@kswp.org.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej KSWP.

3. KSWP przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL, NIP, Regon, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość),
 • dane teleadresowe (np. adres zamieszkania, e-mail, telefon),
 • dodatkowe dane dotyczące działalności zawodowej i wykształcenia.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez KSWP w następujących celach:

 • przedstawienia ofert KSWP, w tym podmiotów współpracujących z KSWP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
 • zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z KSWP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • realizacji przez KSWP czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
 • marketingu KSWP lub podmiotów współpracujących z KSWP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne KSWP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez KSWP w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec KSWP, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące podmiotów współpracujących z KSWP są dostępne w siedzibie KSWP.  

5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez KSWP:

 • podmiotom i organom, którym KSWP jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od KSWP danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • agentom KSWP, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów i usług KSWP lub organizującym akcje marketingowe,
 • podmiotom obsługującym systemy informatyczne KSWP,
 • podmiotom świadczącym KSWP usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie KSWP,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom współpracującym z KSWP, w związku z usługami i produktami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie KSWP.

6. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy KSWP zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
 • przez czas obowiązywania umowy zawartej z KSWP, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym KSWP wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez KSWP w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec KSWP, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych KSWP kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

8. W związku z przetwarzaniem przez KSWP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy KSWP będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:

 • zawarcia i wykonania umowy zawartej z KSWP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z KSWP,
 • otrzymywania ofert lub marketingu produktów i usług oferowanych przez KSWP, w tym podmiotów współpracujących z KSWP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez KSWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

11. W przypadku realizacji usług niestandardowych, w tym projektów unijnych KSWP występuje jako podmiot przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wrażliwe (dotyczące m.in. stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego), których administratorem są podmioty zewnętrzne, tj. Instytucje Zarządzające/Pośredniczące/Wdrażające poszczególne Programy Operacyjne Funduszy Europejskich w Perspektywie na lata 2014-2020 lub programy krajowe (m.in. Minister Cyfryzacji, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

12. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.

13. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w KSWP prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych KSWP, o którym mowa w ust. 2.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Wybór dostawcy środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach...

06.02.2023

realizowanych projektów unijnych Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych wybrano firmę:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce