Od dnia 06.02.2023 r. strona jest nieaktualizowana, zapraszam na nową stronę kswp.org.pl

Nasze formy wsparcia

Regionalna Pożyczka Turystyczna

dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 02 stycznia 2023 r. obowiązywała będzie zaktualizowana Tabela opłat. Prosimy o zapoznanie się treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach. 


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 29-04-2022 r.  rusza nabór wniosków  w ramach instrumentu finansowego – Regionalna Pożyczka Turystyczna.

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Umowy Operacyjnej nr 1.RPT.002.01.2021.II.008 zawartej 08 kwietnia 2022 r. z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Regionalna Pożyczka Turystyczna utworzonym ze środków publicznych Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o. o. powierzonym mu przez Województwo Łódzkie.

Środki finansowe przeznaczone na Regionalną Pożyczkę Turystyczną dla województwa łódzkiego to 4 000 000,00 zł.

Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

kwota pożyczki:

Maksymalna wartość Pożyczki to 500 000,00 PLN

oprocentowanie:

Jednostkowe Pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

Okres spłaty Pożyczki do 60 miesięcy

Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki wynosi 6 miesięcy

Wydatkowanie środków Pożyczki w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia wypłaty jej pełnej kwoty.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

przeznaczenie pożyczki:

W ramach Produktu Regionalna Pożyczka Turystyczna finansowaniu podlegają inwestycje ( w tym podatek od towarów i usług) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży turystycznej ( i/lub okołoturystycznej ).

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

- weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

- poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz
z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

Załączniki:

DOKUMENTY APLIKACYJNE

Formularz wniosku o pożyczkę

Obowiązek informacyjny RODO

Oświadczenie do hipoteki

Oświadczenie dot. kosztów windykacji

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o wielkości MŚP

Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy

Upoważnienie BIG

Deklaracja dot. przeznaczenia wsparcia

Deklaracja pochodzenia środka trwałego

Klauzula informacyjna dla Ostatecznych Odbiorców

Klauzula informacyjna dla osób ustanawiających zabezpieczenie

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZASADY UDZIELANIA I OBSŁUGI POŻYCZEK

Regulamin Regionalna Pożyczka Turystyczna

Wzór umowy Regionalna Pożyczka Turystyczna

Komunika Komisji Europejskiej

Tabela opłat

Metryka Instrumentu Finansowego Regionalna Pożyczka Turystyczna

ROZLICZENIE

Szczegółowe zestawienie wydatków

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce