Od dnia 06.02.2023 r. strona jest nieaktualizowana, zapraszam na nową stronę kswp.org.pl

Nasze formy wsparcia

Pożyczka Standardowa - Innowacyjna

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego.

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 02 stycznia 2023 r. obowiązywała będzie zaktualizowana Tabela opłat. Prosimy o zapoznanie się treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach. 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 16.12.2022 r. rusza nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego -  Pożyczka Standardowa - Innowacyjna         

 

KSWP w ramach zawartej z BGK Umowy Operacyjnej nr 2/RPPK/2522/2022/II/DIF/Z/499  realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym Pożyczka Standardowa - Innowacyjna utworzonym ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu KSWP w ramach Projektu pn. „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Pożyczka przeznaczona jest na wsparcie co najmniej 31 przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

 

wartość pożyczki:

a. maksymalnie do 500.000,00 PLN w ramach komponentu standardowego;

b. maksymalnie do 1 000.000,00 PLN w ramach komponentu innowacyjnego.

 

Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach projektu.

 

oprocentowanie:

1,905% w skali roku.

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą de minimis).

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości jednej czwartej stopy bazowej dla pożyczek udzielanych
w złotych polskich z dnia udzielenia, przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem Strona w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02.

Okres spłaty pełnej kwoty Jednostkowej Pożyczki w ramach komponentu standardowego nie może być dłuższy niż 96 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki. Maksymalny okres spłaty Pożyczki w ramach komponentu innowacyjnego, nie może być dłuższy niż 120 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.

Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki może zostać udzielona do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia albo do 3-miesięcy karencji w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki.

Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty przedmiotowej Jednostkowej Pożyczki.

 

 

przeznaczenie pożyczki:

W ramach Produktu Pożyczka Standardowa - Innowacyjna finansowane są inwestycje ukierunkowane na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw. Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki:  

 

a) Komponent standardowy: z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP;

 

b) Komponent innowacyjny: z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

 

zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

 

a) obligatoryjne:

- weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli;

 

b) fakultatywne:

- poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne zabezpieczenia prawnie dopuszczalne zaakceptowane przez Komisję Pożyczkową KSWP.

 

prowizje i opłaty:

Nie pobieramy żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

 

Aktualizacja z dnia 19.12.2022 r.

 

 

Załączniki:

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Formularz wniosku o pożyczkę

Biznes plan

Kwestionariusz osobisty

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie do hipoteki

Oświadczenie dotyczące kosztów windykacji

Oświadczenie o wielkości MŚP

Upoważnienie do BIG

Deklaracja pochodzenia środka trwałego

Formularz de minimis

Informacja o otrzymanej pomocy de minimis

Obowiązek informacyjny RODO

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej

Oświadczenie dotyczące stosowania środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia z programów unijnych i krajowych

Oświadczenie o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej

Szczegółowe zestawienie wydatków

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZASADY UDZIELANIA I OBSŁUGI POŻYCZEK

Regulamin określający zasady udzielania Pożyczki Standardowo – Innowacyjnej 

Wzór umowy Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 

Komunikat Komisji Europejskiej

Tabela Opłat i Prowizji

Karta produktu Pożyczka StandardowaInnowacyjna

Polityka przeciwdziałania wystąpienia konfliktom interesów

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce