Od dnia 06.02.2023 r. strona jest nieaktualizowana, zapraszam na nową stronę kswp.org.pl

Nasze formy wsparcia

Pożyczka Płynnościowa dla MŚP woj. podkarpackie

dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego

 

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa dla MŚP woj. podkarpackie, informujemy, w dniu 27.04.2021 r. nabór zostaje zamkniety.

KSWP informuje, że pożyczka z programu Tarczy Antykryzysowej Pożyczka Płynnościowa POIR, jest udzielana bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że poza niżej wymienionymi w programie, uznanymi partnerami – Instytucjami Otoczenia Biznesu, nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

W dniu 03 lipca 2020 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną - Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa.

Na podstawie zawartej umowy, z Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa, udzielane są Jednostkowe Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Środki, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył na Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa dla województwa podkarpackiego to kwota  32 000 000,00 PLN

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych w tym np.:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)

2) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

4) zatowarowanie, półprodukty itp.,

5) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy

Podstawowe parametry Jednostkowych Pożyczek

  1. Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 600 000,00 zł.
  2. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.
  3. Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych Jednostkowej Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.
  4. Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

  

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

KOŃSKIE: ul. Stanisława Staszica 2A, tel. 41 375 14 55

 

RZESZÓW: ul. Słowackiego 6, tel. 17 28 33 200/17 28 33 201

 

STALOWA WOLA: ul. 1 Sierpnia 12 lok. 125, 602 658 100

 

Załaczniki:

Regulamin

Umowa pożyczki

Formularz wniosku o pożyczkę

Kwestionariusz osobisty

Biznes plan - pełna rachunkowosc

Biznes plan - uproszczona rachunkowość

COVID-19-uproszczony formularz informacjiprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Deklaracja pochodzenia środka trwałego

Oświadczenie do hipoteki

Oświadczenie dot. kosztów windykacji

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy

Komunikat Komisji Europejskiej

Obowiązek informacyjny

Upoważnienie do BIG

Karta Produktu

Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych

Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych w ramach pożyczki

Tabela opłat

Formularz informacji de minimis

Polityka przeciwdziałania wystąpieniu konfliktom interesów

Szczegółowe zestawienie rozliczenia pożyczki

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce