Zapytanie ofertowe Drukuj
Wpisany przez Mateusz Kania   
wtorek, 18 grudnia 2012 14:44

          W związku z realizacją projektu „Aktywność moją szansą” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa zawodowego.


I. Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058


II. Zakres usługi:

1. Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego mającego na celu wzmocnienie wiary

w siebie, opracowanie Indywidualnego Planu Działania etc. (4 grupy x 15 osób x 8 godz.).

2. Przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego obejmującego zagadnienia z zakresu sposobów poszukiwania pracy, przebiegu rozmów rekrutacyjnych, przygotowywania CV, nauki autoprezentacji, nowych standardów pracy etc.(4 grupy x 32 godz.).

Pożądane są uprawnienia psychologiczne. Wymagane będzie przygotowanie i opracowanie materiałów na zajęcia poradnictwa zawodowego.

III. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana w styczniu 2012 r., marcu, maju i lipcu 2013 r. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: od 8.00 do 16.00 (średnio 8 godzin dziennie).

Dokładne terminy poszczególnych etapów, będą ustalane z realizatorem indywidualnie.


IV. Oferta powinna zawierać: 

- adres wraz z numerem telefonu Oferenta,

- cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć,

- CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl w zakładce: WSPÓŁPRACA),

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

- dostępne terminy.


V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 31.12.2012r. do godz. 15: 00 na adres elektroniczny Zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Nisku, ul. Kościuszki 1B, pokój nr 10, tel: 602 658 400.


VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie.


Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie/dzieło.