Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Drukuj
Wpisany przez Mateusz Kania   
piątek, 07 grudnia 2012 13:46

          W związku z realizacją projektu „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Opiekun osób zależnych”.


I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Zakres usługi:

Przeprowadzenie szkolenia „Opiekun osób zależnych” w wymiarze 160 godzin dla 15 uczestników/uczestniczek.

 

III. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana w Przemyślu od 03.01.2013 r. do 30.01.2013 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

IV. Oferta powinna zawierać: ·
- cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanego szkolenia,

- CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl  w zakładce: WSPÓŁPRACA),

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.


V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do 17.12.2012 r. do godz. 12:00 na adres elektroniczny Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub składać w Biurze Projektu: ul. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel.: 0 600 294 594.

 

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie wysokości zaproponowanego wynagrodzenia, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie i/lub mailowo.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie/dzieło. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy. 

Zmieniony: poniedziałek, 10 grudnia 2012 10:30