Zapytanie ofertowe Drukuj
Wpisany przez Mateusz Kania   
wtorek, 13 listopada 2012 12:56

 

W związku z potrzebą zakupu sejfów w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy” działanie 1.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie podanym poniżej:

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  • Sejf Meblowy Koliber Laptop 62E o wymiarach zewnętrznych wys./szer./głęb. (620/500/370 mm) – szt. 1,

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi odporności na włamania wg norm europejskich potwierdzone certyfikatem. Wyposażony w zamek elektroniczny. Wewnątrz sejfu winny się znajdować dwie półki z możliwością regulacji zawieszenia.

Podana cena winna zawierać koszty transportu plus ustawienie sejfu w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

               

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2012 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

               

                Oferta powinna:

                - być opatrzona pieczątką firmową,

                - posiadać datę sporządzenia,

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                - zawierać czytelny podpis dostawcy.

Oferta powinna zawierać:

                 - cenę jednostkową, netto/brutto;

      - formę płatności,

      - formę dostawy,

                  - termin dostawy.

Oferent powinien:

 

- funkcjonować na rynku przynajmniej 5 lat,

- podać okres gwarancji, nie krótszy niż 24 miesiące.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 26.11.2012 r. do godziny 11.00. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie
    z zasadami ujawnionymi w KRS.
  2.  Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – sejf RPO WŚ 1.3”.
  3. Wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl.

 

VI. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udzielają Przemysław Sipika, Izabela Magierowska pod numerem telefonu
41 375 14 55 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

KSWP zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy na podstawie którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.

 

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.