Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia indywidualnego oraz grupowego poradnictwa zawodowego Drukuj
Wpisany przez Mateusz Kania   
poniedziałek, 12 listopada 2012 11:14

         W związku z realizacją projektu „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa zawodowego.

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058


II. Zakres usługi:

  1. Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego mającego na celu wzmocnienie wiary
    w siebie, opracowanie Indywidualnego Planu Działania etc. (4 grupy x 15 osób x 8 godz.).
  2. Przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego obejmującego zagadnienia z zakresu sposobów poszukiwania pracy, przebiegu rozmów rekrutacyjnych, przygotowywania CV,  nauki autoprezentacji, nowych standardów pracy etc.(4 grupy x 32 godz.).

Pożądane są uprawnienia psychologiczne. Wymagane będzie przygotowanie i opracowanie materiałów na zajęcia poradnictwa zawodowego.


III. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana w grudniu 2012 r., lutym, kwietniu oraz w czerwcu 2013 r. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: od 8.00 do 16.00 (średnio 8 godzin dziennie).

Dokładne terminy poszczególnych etapów, będą ustalane z  realizatorem indywidualnie.


IV. Oferta powinna zawierać: ·
-  adres wraz z numerem telefonu Oferenta,

-  cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć,

-  CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl w zakładce: WSPÓŁPRACA),

-  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

-  dostępne terminy.

Ofertę należy przesłać do 21.11.2012 r. do godz. 12:00 na adres elektroniczny Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub składać w Biurze Projektu: ul. Piotra Skargi 7, 37-700 Przemyśl, tel.: 0 600 294 594.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie wysokości zaproponowanego wynagrodzenia, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl i/lub telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie/dzieło.