Projekt „Czas na zmiany” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
czwartek, 18 października 2012 14:51

Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg terytorialny projektu: powiaty przemyski, powiat m. Przemyśl. Okres realizacji projektu: od 01.10.2012 r. do 28.02.2014 r.

Celem głównym projektu „Czas na zmiany” jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób długotrwale bezrobotnych z powiatu przemyskiego i powiatu m. Przemyśl.


Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 

Poradnictwo zawodowe.

 

Podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym/psychologiem opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania, wykorzystane zostaną  standaryzowane metody ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, zbadane zostaną zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczestników/czek. Uczestnicy/czki uświadomią sobie swoje predyspozycje oraz mocne i słabe strony. Określone zostaną przeszkody utrudniające aktywizację  zawodową
oraz działania wspierające ich eliminacje. Wyznaczone zostaną nowe cele zawodowe itp.

Podczas zajęć grupowych omówiona zostanie rozmowa rekrutacyjna, przygotowane zostaną CV i listy motywacyjne (każdy/a uczestnik/czka otrzyma CV w wersji papierowej -3 szt. i elektronicznej). Przewidziane są: nauka autoprezentacji, zapoznanie z nowymi standardami pracy, wykorzystanie internetu, telefonu oraz innych narzędzi do poszukiwania pracy, budowanie i wykorzystywanie siatki kontaktów, równość płci, równanie szans K +M na rynku pracy itp.

 

Szkolenia.

 

Przeprowadzone zostaną 4 szkolenia. Każdy uczestnik projektu będzie miał do wyboru jedno ze szkoleń:

1. Operator ładowarki,

2. Opiekun osób zależnych,

3. Magazynier -sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wózka widłowego,

4. Pracownik biurowy/sekretarz.

 

Staże

 

Każdy z uczestników projektu po ukończeniu szkolenia skierowany zostanie do odbycia sześciomiesięcznego stażu zawodowego.

 

Projekt obejmie wsparciem łącznie 60 osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących powiat przemyski, powiat miasta Przemyśl.

 

 

W ramach projektu zapewniamy:

- ubezpieczenie

- materiały szkoleniowe,

- catering/serwis kawowy,

- stypendium szkoleniowe,

- zwrot kosztów dojazdu,

- opiekę nad osobą zależną.

 

Szczegółowych informacji udzielają :

  • Anna Majewska – Stelmasik            tel.: 0 41 249 03 61
  • Daniel Smuczek, Lucyna Maślany     tel.: 0 600 294 594

 

Dokumenty do pobrania:            

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Oświadczenie o statusie kandydata
  3. Regulamin rekrutacji

Zmieniony: wtorek, 04 grudnia 2012 11:36
 

Galeria

Logowanie