Historia KSWP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 października 2008 12:22

      W czasie transformacji ustrojowej w powiecie koneckim zmiany systemowe zachodziły z jednakową intensywnością, podobnie jak w pozostałych regionach kraju. Szukając możliwości pobudzenia aktywności lokalnych przedsiębiorców, podjęto inicjatywę, która stała się szansą na rozwój regionu koneckiego oraz gwarancją skutecznego wspierania sektora MŚP. W kwietniu 1995 roku koneccy biznesmeni, wraz z władzami samorządowymi, postanowili powołać Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, które miało być instytucją reprezentującą interesy naszego regionu. Inicjatywa ta została sfinalizowana 28 czerwca 1995 roku, kiedy to dokonano rejestracji Stowarzyszenia w kieleckim Sądzie Wojewódzkim.

      Pierwotna siedziba Stowarzyszenia znajdowała się w Końskich, przy ulicy Pocztowej 8A i zajmowała powierzchnię około 100 m2, w której mieściła się sala konferencyjna, trzy pomieszczenia biurowe i zaplecze sanitarno - socjalne. Obecna siedziba usytuowana jest w centrum miasta, przy ulicy Mieszka I 1, w sąsiedztwie Urzędu Miasta i Gminy, Sądu Rejonowego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz oddziałów banków: BPH S.A., PKO BP, Banku Spółdzielczego. Lokal KSWP zajmuje powierzchnię około 340 m2, na której mieszczą się pomieszczenia biurowe (165 m2), sala konferencyjna oraz pomieszczenia sanitarno-gospodarcze.

      Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości posiada ponadto biura zamiejscowew Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku - Kamiennej, Starachowicach, Staszowie, Włoszczowie oraz Szydłowcu.

      W latach 1995 – 2007 w ramach KSWP funkcjonował Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Od lutego 2007 roku nastąpiła reorganizacja struktury KSWP w celu usprawnienia przepływu informacji i dostosowania do formuły organizacji. Dziś Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości to: Pion usług księgowych i kadr, Pion usług finansowych, Pion usług szkoleniowych i doradczych oraz Pion usług informacyjnych i administracji.

W Statucie, jako cele i obszar działania Stowarzyszenia określono:

 • wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości (w szczególności na terenie regionu koneckiego),
 • działanie w kierunku ograniczenia bezrobocia,
 • popularyzacja wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej, technicznej, osiągnięć naukowych oraz wiedzy praktycznej w zakresie organizacji i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji o instrumentach finansowania zewnętrznego małych i średnich przedsiębiorstw,
 • działanie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w tym wchodzących bądź działających na rynku UE,
 • działanie na rzecz innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
 • pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności
 • ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej poprzez stworzenie systemu wsparcia finansowego dla małych przedsiębiorstw,
 • podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu kwalifikacji i wiedzy małych i średnich przedsiębiorstw,
 • reintegracja społeczna i zawodowa osób potrzebujących wsparcia,
 • działania na rzecz rozwoju regionalnego,
 • wspieranie rozwoju turystyki,
 • działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Powyższe cele osiągane są m.in. poprzez udzielanie pożyczek osobom bezrobotnym zainteresowanym założeniem własnej firmy (w tym osobom bezrobotnym), a także pozyczek na rozwój działalności gospodarczej, organizowanie kursów i szkoleń, współpracę z organami samorządowymi, organami administracji rządowej, organizacjami i instytucjami lokalnymi oraz placówkami naukowymi, a także poprzez: • realizację programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych,
 • pozyskiwanie środków z różnych innych źródeł niż fundusze strukturalne UE i przeznaczanie ich na finansowanie różnych form wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
 • wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 • prowadzenie doradztwa zawodowego i uczestniczenie w pośrednictwie pracy,
 • organizowanie różnych form spotkań i szkoleń o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia,
 • tworzenie systemu informacji,
 • doradztwo dla starterów oraz mikro i małych przedsiębiorstw,
 • organizowanie oraz tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych, centrów przedsiębiorczości i innych,
 • transfer nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych.Osignięcia KSWP:

      Każdy rok działalności KSWP wiąże się z kolejnymi osiągnięciami. Sukcesy te, to nie tylko wiele nagród i wyróżnień, lecz przede wszystkim budowanie pozycji naszej firmy w oczach Klientów. Budując przyjazną atmosferę, zaufanie i wiarygodność pokazujemy Klientom korzyści, by uświadomić im ich własne potrzeby.

Piętnaście lat funkcjonowania KSWP pozwoliło na wykreowanie wysokiej kultury przedsiębiorstwa, którego miarą sukcesu jest oferowanie wysokiej jakości usług. Gwarancję osiągania wspomnianej jakości, stanowi wdrożony w KSWP System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.

Budowanie wiarygodności Firmy jest szczególnym przedmiotem naszej troski, dlatego też jako niewątpliwy sukces uznajemy uzyskanie EuroCertyfikatu w kategorii „Certyfikat wiarygodności firmy”. Jest to europejskie wyróżnienie przyznawane podmiotom gospodarczym odznaczającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, a także doskonałą polityką rozwoju oraz spełnieniem surowych norm jakościowych. Do osiągnięć Stowarzyszenia można zaliczyć również ponad dziesięcioletnią działalność w Krajowym Systemie Usług, uzyskanie wpisu do rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, czy też uzyskanie akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Kuratora Oświaty w Kielcach. Do jednych z największych naszych osiągnięć zaliczamy uruchomienie podczas piętnastoletniej działalności siedmiu biur zamiejscowych (6 w województwie świętokrzyskim, 1 w województwie mazowieckim) oraz dynamiczny rozwój akcji pożyczkowej, dzięki której powstały i wciąż powstają podmioty gospodarcze oraz nowe miejsca pracy. Aktywność Stowarzyszenia dostrzegana jest nie tylko przez współpracujące instytucje, lecz przede wszystkim przez lokalne społeczeństwo – świadczy o tym uzyskanie Certyfikatu Marki Koneckiej (prestiżowe wyróżnienie samorządu powiatowego wskazującego markowe produkty, usługi, wydarzenia i inicjatywy z terenu powiatu koneckiego), czy też tytułu Firmy Primus Inter Pares 2007 – firmy inwestującej w kapitał ludzki.

Ponadto do osiągnięć KSWP zaliczyć można:

 • ugruntowanie pozycji Stowarzyszenie na terenie gminy, powiatu i województwa poprzez działalność w sferze statutowej, a także uczestnictwo w imprezach organizowanych przez władze samorządowe (takich jak Dni Końskich, Konecki Wrzesień, Targi Pracy Kielce, Dni Akademickiej Przedsiębiorczości Kielce),
 • współpracę z władzami samorządowymi, biurami pracy, bankami i innymi organizacjami działającymi w rejonie koneckim, a także na terenie województwa,
 • realizację projektów na rzecz osób bezrobotnych oraz sektora MSP,
 • systematyczne prowadzenie szkoleń i stałe rozszerzenia oferty tematycznej,
 • utworzenie 7 biur zamiejscowych KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego
 • zrealizowanie kilkunastu projektów sfinansowanych ze środków Uni Europejskiej.

  

 

Zmieniony: poniedziałek, 22 sierpnia 2011 12:03
 

Galeria

Logowanie